Cílem nového projektu NAKI s názvem IN-PROVE: budování INtegrovaného prostředí pro PRůzkum, Ochranu, Výzkum a Evidenci novodobých knihovních dokumentů, na němž se podílí Národní knihovna České republiky, Moravská zemská knihovna v Brně a Vědecká knihovna v Olomouci, je vytvoření několika výsledků v oblasti budování a správy konzervačních knihovních sbírek, které budou využívány pro identifikaci, evidenci a prezentaci kulturního dědictví a které umožní objektivní rozhodování v případě rozsáhlých aktivit zaměřených na problematiku konzervace, retrokonverze a ochranného reformátování ohrožených dokumentů tím, že poskytnou relevantní data, která nebylo možné získat dříve.

IN-PROVE částečně navazuje na předchozí projekt NAKI Vytvoření kooperativního systému pro budování a správu novodobých konzervačních knižních sbírek v ČR a vývoj potřebných nástrojů, který trval v letech 2012 - 2015. Mezi hlavní výsledky projektu patří i aplikace Virtuální depozitní knihovna, která je v projektu IN-PROVE jedním ze stěžejních nástrojů, který bude integrován do jednotné platformy pro správu novodobých konzervačních sbírek.

Hlavními cíli projektu je:
1. vytvoření integrovaného systému pro práci s konzervačními sbírkami
2. průzkum proveniencí knižních celků ve sbírkách NK ČR
3. vstup do problematiky rozsáhlých periodik - především s regionálními mutacemi
4. vytvoření studie vybudování a provozu fyzické depozitní knihovny jako součásti systému konzervačních sbírek
5. vytvoření studie na vybudování Metodického centra ochrany a konzervace novodobých knihovních dokumentů